Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden hebben betrekking tot alle diensten, overeenkomsten, bestellingen en aanbiedingen met Xtatic Hoopdance, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Xtatic Hoopdance erkend.
1.3 In het geval de voorwaarden en een overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de overeenkomst.
1.4 Indien enig onderdeel van de voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

Artikel 2 Inschrijving
2.1 Met het aankopen van een ticket, via de online ticketservice, waarbij Xtatic Hoopdance is aangesloten, staat de koper van het ticket ingeschreven als deelnemer van het aangekochte aanbod bij Xtatic Hoopdance. Met het kopen van een ticket heeft de koper het lesgeld voor de betreffende les, cursus, workshop of evenement betaald. De inschrijving is persoonlijk en niet overdraagbaar tenzij overeengekomen met Xtatic Hoopdance.
2.3. Aanmeldingen die via een contactformulier of e-mail naar Xtatic Hoopdance zijn verzonden zijn pas definitief nadat Xtatic Hoopdance deze heeft bevestigd en het lesgeld door de deelnemer is betaald. Na de betaling van het lesgeld is de inschrijving van de  deelnemer aan het aanbod van Xtatic Hoopdance definitief.
2.4. Minderjarigen mogen zich zonder toestemming van ouder(s)/voogd niet inschrijven. Ouder(s)/voogd die een overeenkomst voor minderjarigen aangaan zijn te alle tijde verantwoordelijk voor de algemene voorwaarden wat betreft de inschrijving- en betalingsvoorwaarden.
2.5 De gegevens die verstrekt zijn door de deelnemer aan de online ticketservice, waarbij Xtatic Hoopdance is aangesloten, bij het aankopen van zijn/haar ticket voor een les, cursus, workshop of evenement worden vertrouwelijk behandelt door Xtatic Hoopdance en niet gedeeld met derden. Dat geldt tevens voor de persoonlijke gegevens welke direct aan Xtatic Hoopdance worden verstrekt ten behoeve van inschrijving van de deelnemer via de website van Xtatic Hoopdance, per email, telefonisch of via een social media kanaal. Het e-mailadres en telefoonnummer die de deelnemer heeft verstrekt bij inschrijving, aanmelding of aankoop van een ticket kan gebruikt worden door Xtatic Hoopdance voor de communicatie over de deelname en over de lessen, de cursussen en de workshops waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven of zijn belangstelling voor kenbaar heeft gemaakt. Het verstrekte telefoonnummer wordt alleen gebruikt voor andere doeleinden dan hier benoemd na toestemming van de deelnemer en bij eventuele calamiteiten.

Artikel 3 Annulering en afwezigheid

3.1 Xtatic Hoopdance behoud zich het recht voor om haar cursussen, lessen, workshops en evenementen waarvoor de deelnemer staat ingeschreven te annuleren of te verzetten. Dat geldt ook als een deelnemer al staat ingeschreven voor specifieke lesdatums en tijden en ook als het lesgeld door de deelnemer daarvoor al is betaald via de online ticketservice, waarbij Xtatic Hoopdance is aangesloten, of via betaling van de factuur door de deelnemer is overgemaakt naar de bankrekening van Xtatic Hoopdance.

3.2 In het geval dat Xtatic Hoopdance overgaat tot de annulering van een les, cursus, workshop of evenement in andere gevallen dan in het geval van ziekte en/of overmacht dan ontvangt de deelnemer het inschrijfgeld retour met uitzondering van de service en betaalkosten die bovenop het lesgeld in rekening zijn gebracht door of via de online ticketservice, waarbij Xtatic Hoopdance is aangesloten, en in dat geval vervalt de overeenkomst tussen de deelnemer en Xtatic hoopdance. De deelnemer heeft in dat geval geen recht op een aanbod van Xtatic Hoopdance en of een schadevergoeding. In het geval dat het betreffende aanbod opnieuw wordt georganiseerd door Xtatic Hoopdance dan moet de deelnemer zich daarvoor opnieuw aanmelden en inschrijven en opnieuw een ticket aankopen of een nieuw factuur aanvragen en na betaling daarvan is de inschrijving opnieuw definitief. Xtatic Hoopdance zal niet ongegrond over gaan tot annulering van haar aanbod in andere gevallen dan in geval van overmacht of ziekte. Een gegronde rede van annulering kan zijn dat er onvoldoende aanmeldingen voor het betreffende aanbod zijn definitief zijn gemaakt met de betaling van het lesgeld. Xtatic Hoopdance behoud zich het recht voor om haar aanbod tot 24 uur voorafgaand de start datum te annuleren.

3.3 In het geval dat Xtatic Hoopdance er toe over gaat om een les, cursus, workshop of evenement te verzetten of te verplaatsen naar een andere datum of locatie dan geeft Xtatic Hoopdance het door de deelnemer betaalde lesgeld NIET retour tenzij anders is overeengekomen met Xtatic Hoopdance. Xtatic Hoopdance zal zorg dragen voor een tijdige en heldere communicatie (tot uiterlijk 24 uur voorafgaand de start) over het verplaatsen of verzetten van het aanbod en gaat hiertoe alleen over indien Xtatic Hoopdance dit echt nodig en redelijk acht.

3.4 Indien een aanbod van Xtatic Hoopdance wordt verplaatst of verzet is het mogelijk voor de deelnemer om in overleg met Xtatic Hoopdance zijn/haar inschrijving over te dragen aan iemand anders.

3.5 Na aanschaf van een ticket voor een les, cursus, workshop of evenement via de online ticketservice (waarbij Xtatic Hoopdance is aangesloten) of via de betaling van de betreffende factuur is het lesgeld voor het overeengekomen aanbod van Xtatic Hoopdance voldaan en daarmee is de deelnemer ingeschreven voor het betreffende aanbod van Xtatic Hoopdance. Het is NIET mogelijk om de deelname waarvoor is betaald na betaling te annuleren en ook niet om het overeengekomen bedrag retour te ontvangen tenzij anders is overeengekomen met Xtatic Hoopdance. Een deelnemer kan alleen in overleg met Xtatic Hoopdance zijn inschrijving overdragen aan iemand anders.

3.6 In het geval van overmacht en/of ziekte van de deelnemer is het niet mogelijk om het betaalde lesgeld retour te ontvangen. De deelnemer heeft tevens geen recht op een voucher of toegang tot vervangend aanbod van Xtatic Hoopdance tenzij anders is overeengekomen.

3.7 Afwezigheid van een deelnemer tijdens een les, workshop, evenement of cursus ontheft een deelnemer niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde lesgeld en schept voor een deelnemer niet het recht op enige vermindering van het lesgeld dan wel terug te ontvangen van het al betaalde lesgeld.

Artikel 4. Prijsopgave en facturen
4.1 Prijsopgaven zijn altijd inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Hoepeldans voor volwassenen valt onder het 21% tarief.
4.2 Facturen worden altijd per bank betaald, tenzij anders overeengekomen
4.3 De betalingstermijn voor facturen is uiterlijk 14 dagen

4.4 Indien de factuur door de deelnemer nog niet is voldaan kan hij nog afzien van deelname en daarmee komt het verschuldigde bedrag te vervallen. De inschrijving van de deelnemer is alleen definitief nadat de betaling bij Xtatic Hoopdance is ontvangen.

4.5 Indien het maximale aantal inschrijvingen voor een cursus, les, evenement of workshop wordt bereikt binnen een lopende betalingstermijn en de deelnemer het cursus bedrag nog niet heeft voldaan behoud Xtatic Hoopdance zich het recht voor om de overeenkomst met de betreffende deelnemer te annuleren zonder daarbij aansprakelijk te zijn voor schadevergoeding. In dat geval komt het verschuldigde bedrag door de deelnemer te vervallen en de deelnemer heeft geen recht op een alternatief aanbod van Xtatic Hoopdance tenzij anders is overeengekomen.
4.6 Xtatic Hoopdance behoudt zich het recht voor de hoogte van het lesgeld per nieuw aan te vangen cursus, les, workshop of evenement te verhogen. Verhogingen van het lesgeld zullen nooit tussentijds plaatsvinden.

Artikel 5 Kortingsregelingen
5.1 Het lesgeld wordt bij tussentijdse instroming in een cursus naar rato berekend.

Artikel 6 Overmacht

6.1 Xtatic Hoopdance is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de deelnemers die betaald hebben voor (één van de) lessen, cursussen, workshops of evenementen indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

6.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Xtatic Hoopdance geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Xtatic Hoopdance  niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Xtatic Hoopdance  heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Xtatic Hoopdance haar verbintenis had moeten nakomen.

6.3 Xtatic Hoopdance  kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 30 dagen dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 7 Lesdoorgang
7.1 Xtatic Hoopdance kan een les annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn zoals in overmacht situaties. Xtatic Hoopdance zorgt in dergelijke situaties niet voor een invaller en er zijn geen financiële consequenties aan verbonden.
7.2. Indien er sprake is van ziekte, blessure of een andere situatie waardoor Xtatic Hoopdance niet in staat is de betreffende les(sen) te geven zal Xtatic Hoopdance de lessen verzetten. Indien de periode van zieke of een andere situatie langer dan 30 dagen duurt kunnen deelnemers desgewenst het door hen betaalde lesgeld naar ratio retour ontvangen met uitzondering van de service en betaalkosten die door of via de online ticketservice, waarbij Xtatic Hoopdance is aangesloten, in rekening zijn gebracht. Naar ratio betekent dat wanneer er betaald is voor een cursus met meerdere lessen de totale cursusprijs wordt gedeeld door het aantal lessen, deelnemers ontvangen alleen het lesgeld van de door Xtatic Hoopdance geannuleerde lessen retour. Deelnemers kunnen in dergelijke gevallen er ook voor kiezen een voucher van Xtatic Hoopdance aan te vragen indien Xtatic Hoopdance die optie beschikbaar stelt.
7.3. In geval van een pandemie zal Xtatic Hoopdance er alles aan doen om volgens de gestelde richtlijnen les te mogen blijven geven. Het volgen van de lessen is op eigen risico.

7.4. In het geval van een door de overheid opgelegde lock-down waardoor het aanbod van Xtatic Hoopdance niet kan/mag plaatsvinden zal het aanbod worden uitgesteld tot nadere orde. In dat geval geeft Xtatic Hoopdance het betaalde lesgeld niet retour aan de betrokken deelnemers bij het uitgestelde aanbod.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1 Xtatic Hoopdance stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of andere ongelukken op materieel gebied die ontstaan tijdens de lessen gegeven door Xtatic Hoopdance. Deelnemers worden geadviseerd geen kostbare spullen onbewaakt achter te laten op de locatie waar het aanbod plaats vindt.

8.2 Xtatic Hoopdance stelt zich niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel dat door krachten van buitenaf op een lichaamsdeel van een deelnemer wordt toegedaan tijdens les(sen) verzorgd door Xtatic Hoopdance. Xtatic Hoopdance heeft de intentie om het houden van afstand tussen deelnemers en bewustzijn van anderen in de eigen dansomgeving bij het uitvoeren van hoepeltrucs te benadrukken waardoor de kans op lichamelijk letsel zo klein mogelijk wordt gemaakt.

8.3 Deelnemen aan de lessen van Xtatic Hoopdance is op eigen risico. Xtatic hoopdance stelt zich niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel of blessures welke door beoefening van hoepeldans in of buiten de lessen van Xtatic Hoopdance zijn ontstaan. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf om hetgeen in de lessen wordt aangeboden uit te voeren binnen zijn of haar eigen grenzen en mogelijkheden.
8.4 Het volgen van lessen tijdens een pandemie is op eigen risico. Xtatic Hoopdance zal volgens de geldende richtlijnen les geven.

Artikel 9. Privacy

9.1 Bij aanmelding en of inschrijving bij Xtatic Hoopdance worden persoonsgegevens en persoonlijke informatie vrijwillig door de aanmelder/inschrijver gegeven via de online ticketservice (waarbij Xtatic Hoopdance is aangesloten) of via een contactformulier op de website van Xtatic Hoopdance of via e-mail of via social media kanalen. Xtatic Hoopdance bewaart deze (persoons)gegevens in haar bestand. De verstrekte informatie en persoonsgegevens worden door Xtatic Hoopdance niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring. Persoonsgegevens kunnen op verzoek worden ingezien door de eigenaar en tevens worden verwijderd.
9.1 Xtatic Hoopdance hecht waarde aan de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Xtatic Hoopdance niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.
9.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Xtatic Hoopdance kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Xtatic Hoopdance worden gebruikt met als doel een positieve online ervaring met Xtatic Hoopdance te optimaliseren.

9.3 Xtatic Hoopdance verzamelt informatie over haar online bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen. Persoonsgegevens en niet- persoonlijke gegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Xtatic Hoopdance geen onevenredige inspanning of kosten vergt.
9.4 Foto’s en video’s op de website van Xtatic Hoopdance zijn met toestemming van de deelnemers, die te zien zijn op de foto’s of video’s, gemaakt en geplaatst. Een deelnemer kan ten alle tijden verzoeken om een foto of video waarop hij/zij te zien is te verwijderen van de website. Xtatic Hoopdance zal de verwijdering van de betreffende foto of video van haar website zo snel als redelijk en mogelijk is in orde maken.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten
10.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Xtatic Hoopdance geleverde zaken of diensten uitsluitend bij Xtatic Hoopdance en/of haar leveranciers.

10.2 Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op of verbonden zijn met de in het kader van de les, cursus, workshop of evenement verstrekte informatie en/of materiaal rusten uitsluitend bij Xtatic Hoopdance of derden. De van Xtatic Hoopdance verkregen informatie en/of digitaal materiaal zoals instructievideo’s zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de deelnemer. Het is de deelnemer niet toegestaan de verkregen informatie en/of digitaal materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van rechthebbende: Xtatic Hoopdance.

Artikel 11. Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Xtatic Hoopdance is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12. Geschillen
12.1 De deelnemer kan zich met vragen of klachten richten tot ilse@xtatichoopdance.com. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de deelnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.
12.2 De deelnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie hetgeen onverlet laat het recht van de deelnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.

Algemene voorwaarden website

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Xtatic Hoopdance is het niet toegestaan tekst, foto- en/of videomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Xtatic Hoopdance.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op de website van xtatic hoopdance staan, geldt dat xtatic Hoopdance streeft naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Xtatic Hoopdance te mogen claimen of te veronderstellen.

Xtatic Hoopdance streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten en/of diensten die op de website van Xtatic Hoopdance worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Xtatic Hoopdance aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie op deze pagina.

KVK nummer: 80220878

%d bloggers liken dit: